Οι επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με τη διαχείριση του χρόνιου έλκους θα πρέπει να ακολουθούν προγράμματα συνεχούς επιμόρφωσης όπως σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες και διαλέξεις. Στην καλύτερη των περιπτώσεων, η εκπαίδευσή τους θα πρέπει να περιλαμβάνει και κάποιο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Είναι σημαντικό να στηρίζεται η κλινική πρακτική σε όσο το δυνατόν πιο σύγχρονα και ισχυρά επιστημονικά δεδομένα και λιγότερο σε εμπειρικούς συσχετισμούς ή προσωπικές υποθέσεις. Ενδεικτικά, αναφέρονται παρακάτω κάποια από τα αναγνωρισμένα προγράμματα εκπαίδευσης: