(υπό κατασκευή)

  • Κάπνισμα και επούλωση
  • Διατροφή και επούλωση
  • Οδηγίες για ασθενείς στη χρήση της συσκευής αρνητικής πίεσης
  • Περιποίηση του έλκους στο σπίτι
  • Ασκήσεις για λεμφοίδημα κάτω άκρων
  • Πρόληψη δημιουργίας κατακλίσεων